back to homepage

Tag "Kích thước hình ảnh chuẩn"

Kích thước hình ảnh chuẩn cho các trang web mạng xã hội

Chúng ta đã rất quen thuộc với giao diện hình ảnh trang chủ người dùng của Facebook với ảnh đại diện (profile photo) và ảnh bìa cá nhân (cover photo).

Read More